Podnikejte bez obav - Jednatele.cz

Zakládání společností na Kypru, Kypr, offshore firmy, ready made shlef kyperská společnost

Zakládání společností na Kypru
Ready made kyperské firmy
Korporátní daň 12,5% nebo 0%
Odměny zahraničním manažerům 0%

Kyperské společnosti - příklady využití

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI


KYPERSKÉ SPOLEČNOSTI

Základ daně
Společnost vedená v kyperském obchodním rejstříku je považována za daňového rezidenta na Kypru, je-li řízena a kontrolována na území Kypru. Společnost, která je „řízena a kontrolována na území Kypru“, musí mít většinu ředitelů z řad obyvatel Kypru a její zasedání představenstva se musejí konat na Kypru.
 
Daň z příjmu právnických osob
Kyperské společnosti jsou pláci daně z příjmu právnických osob ve výši 10 %, což je nejnižší sazba daně z příjmu právnických osob ze všech zemí EU.
 
Vyplácení dividend
U dividend vyplácených akcionářům kyperských společností, kteří nejsou obyvateli Kypru, se neuplatňuje srážková daň.
 
Úroky
Neuplatňuje se srážková daň z úroků placených kyperskou společností věřitelům sídlícím mimo Kypr.
 
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
Kypr má uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než čtyřiceti zeměmi celého světa. Kromě toho mají kyperské společnosti, coby právnické osoby se sídlem v EU, možnost využívat výhod plynoucích z ustanovení směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností a směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, za podmínek umožňujících osvobození od srážkové daně u úroků, dividend a licenčních poplatků placených kyperské společnosti společnostmi ze zemí mimo EU.
 
 


OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A SPOLEČNOSTI ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEFAKTURACÍ
 

Mezinárodní obchod je jedním z nejčastějších příkladů využití mezinárodní obchodní společnosti. Kyperská mezinárodní obchodní společnost může fungovat jako prostředník mezi prodejcem a kupujícím. Díky tomu mohou být zdanitelné příjmy převedeny z jurisdikce s vysokou mírou zdanění do jurisdikce s nízkou mírou zdanění. Obchodní činnosti probíhají tak, že k pohybu zboží dochází napřímo mezi prodejcem a kupujícím, zatímco dokumentace jde přes kyperskou mezinárodní obchodní společnost, jakožto prostředníka.
 
Vložení kyperské mezinárodní obchodní společnosti do dodavatelského řetězce může být pro odběratele nebo dodavatele výhodné. Jak prodávající, tak kupující mohou využít kyperskou mezinárodní obchodní společnost ke snížení daní ze zisků plynoucích z obchodní činnosti v jejich zemích.
 
Je nutno zmínit, že transakce s prostředníkem musejí být realizovány za podmínek, které by bývaly garantovaly nezávislé třetí subjekty dle aktuálních tržních podmínek.
 
Pro potřeby obchodní činnosti na území Evropě je nutné, aby byly subjekty registrovány jako plátci DPH. Můžeme vám pomoci s procesem registrace k DPH v rámci jednání s příslušnými institucemi a můžeme spravovat dokumentaci k DPH.
 
Výhody mezinárodních obchodních společností a společností zabývajících se předfakturací se sídlem na Kypru:
 
Pohyb zboží
Není nutno, aby bylo zboží fyzicky dodáno na území Kypru. Místo toho je dopraveno přímo do místa určení.
 
Registrace k DPH
Registrace k DPH na Kypru jakožto členské zemi EU.
 
Zisky z obchodní činnosti
Zisky z obchodní činnosti jsou předmětem daně z příjmů právnických osob ve výši 10 % po odečtení příslušných nákladů.
 
Vyplacené dividendy
Neuplatňuje se srážková daň z dividend vyplacených akcionářům kyperských společností sídlícím/trvale žijícím mimo Kypr.
 
Úroky
Neuplatňuje se srážková daň z úroků placených kyperskou společností věřitelům sídlícím mimo Kypr.
 PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI
 

Profesionálové a poradci, kteří se věnují mezinárodnímu obchodu, mohou využít služeb kyperské mezinárodní obchodní společnosti pro potřeby plánování daňových povinností v rámci plánování svých podnikatelských aktivit v Evropě nebo třetích zemích.
 
Kyperská mezinárodní obchodní společnost uzavře s třetími stranami příslušné dohody o provedení práce a bude fakturovat a inkasovat platby. To znamená, že zisk bude převeden do jurisdikce s nízkou mírou zdanění.
 
Kypr je výhodná jurisdikce s velkým počtem smluv o zamezení dvojího zdanění.
 
Výhody poskytování poradenských služeb kyperskou mezinárodní obchodní společností jsou tyto:
 
Příjem z poradenské činnosti
Příjem z poradenské činnosti je předmětem daně z příjmu právnických osob ve výši 10 % po odečtení uznatelných výdajů, např. mezd a poplatků za poskytování poradenských služeb.
 
Mzdy
Mzdy vyplácené kyperskou mezinárodní obchodní společností zaměstnancům, kteří nemají na Kypru trvalý pobyt (daňoví nerezidenti), nejsou zdaněny a ani se z nich neplatí sociální pojištění.
 

Poplatky za poskytování poradenských služeb
Poplatky hrazené kyperskou mezinárodní obchodní společností poradcům, kteří nejsou daňovými rezidenty na Kypru, nejsou zdaňovány.
 
Vyplacené dividendy
Neuplatňuje se srážková daň z dividend vyplacených akcionářům kyperských společností - nerezidentům.
 


SPOLEČNOSTI FUNGUJÍCÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELÉ

Využití služeb kyperské mezinárodní obchodní společnosti může být výhodné (z pohledu daňové povinnosti) pro fyzické osoby, které nejsou daňovými rezidenty na Kypru a které mají výraznou většinu příjmů a naturálních plnění z pracovních vztahů realizovaných mimo Kypr.
 
Právo na mzdu a naturální plnění může být postoupeno kyperské mezinárodní obchodní společnosti. Jinými slovy, kyperská mezinárodní obchodní společnost uzavře smlouvu se zaměstnavatelem o provedení práce, za kterou bude vystavovat faktury a přijímat příslušné platby. Příslušná fyzická osoba tak bude zaměstnancem kyperské mezinárodní obchodní společnosti.
 
Daň z příjmu fyzických osob
Fyzická osoba nebude na Kypru platit daň z příjmu ve vztahu ke mzdě plynoucí z jejího pracovního poměru u kyperské mezinárodní obchodní společnosti, pokud jde o práci odvedenou mimi Kypr.
 
Daň z příjmu právnických osob
Čistý příjem kyperské mezinárodní obchodní společnosti je předmětem daně z příjmu právnických osob ve výši 10 % (po odečtení uznatelných nákladů, včetně mezd, bonusů a dalších plnění fyzické osobě). To znamená, že nevelká marže bude daněna na Kypru sazbou 10 %.
 
Vyplacené dividendy
Čistý zisk kyperské mezinárodní obchodní společnosti po zdanění může být vyplácen ve formě dividend, aniž by se z této částky platila srážková daň.
 


HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI

Kyperské mezinárodní obchodní společnosti jsou rovněž oblíbené jakožto vlastníci akcií v dceřiných společnostech a přidružených společnostech s mezinárodními aktivitami. Výhody kyperské mezinárodní holdingové obchodní společnosti jsou tyto:
 
Příjmy z dividend
Dividendy vyplacené kyperské holdingové společnosti jsou zcela osvobozeny od daně, za předpokladu, že kyperská holdingová společnost vlastní alespoň 1 % dané zámořské společnosti.
 
Toto osvobození od daně se neuplatňuje v případě, kdy více než 50 procent aktivit zámořské společnosti přímo či nepřímo generuje příjmy z investic a daň v zahraničí je výrazně nižší než daňová sazba uplatňovaná na Kypru.

Zisk z prodeje cenných papírů
Zisk dosažený kyperskou holdingovou společností z prodeje akcií a jiných cenných papírů je osvobozen od daně.
 
Jedinou výjimkou, kdy se uplatní zdanění sazbou 20 %, jsou případy, kdy zisk plyne z prodeje akcií v jistých společnostech, které vlastní na Kypru nemovitosti.
 
Vyplacené dividendy
Neuplatňuje se srážková daň z dividend vyplacených akcionářům kyperských společností sídlícím/trvale žijícím mimo Kypr.

Úroky
Neuplatňuje se srážková daň z úroků placených kyperskou společností věřitelům sídlícím mimo Kypr.
 
Přijaté dividendy
Kypr má uzavřeny smlouvy s více než čtyřiceti zeměmi celého světa. Kyperské příjmy z dividend využívají výhod nízkých srážkových daní uplatňovaných v zemích, které uzavřely daňové smlouvy s Kyprem.
 


 
INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

Kyperská mezinárodní obchodní společnost může být využita v pozici investiční společnosti, která financuje různé projekty na mezinárodní úrovni v rámci téže skupiny. Mezi výhody kyperské mezinárodní obchodní společnosti v pozici investiční společnosti patří:
 
Příjmy z úroků

Příjmy z úroků na straně investičních společností jsou považovány za příjem z běžné činnosti, a jako takové jsou předmětem daně z příjmu právnických osob v sazbě 10 %.
 
Vyplacené dividendy
Neuplatňuje se srážková daň z dividend vyplacených akcionářům kyperských společností sídlícím/trvale žijícím mimo Kypr
 
Úroky
Neuplatňuje se srážková daň z úroků placených kyperskou společností věřitelům sídlícím mimo Kypr.
 
Příjmy ve formě úroků
Kypr má uzavřeny smlouvy s více než čtyřiceti zeměmi celého světa. Kyperské příjmy z úroků využívají výhod nízkých srážkových daní uplatňovaných v zemích, které uzavřely daňové smlouvy s Kyprem.
 
Úroky platí Kypru například Rusko, Ukrajina, Rakousko, Irsko, Norsko a JAR, s nulovou srážkovou daní.

 

 


FINANČNÍ SPOLEČNOSTI

Kyperská mezinárodní obchodní společnost může, jakožto finanční společnost, fungovat jako prostředník mezi mateřskou společností (v daňové jurisdikci s nulovým zdaněním) a dceřinými společnostmi provozovanými v zemích, které mají uzavřeny úmluvy s Kyprem týkající se zdanění. Tato kyperská finanční společnost si vypůjčí peníze od mateřské firmy (v daňové jurisdikci s nulovým zdaněním) a půjčí je dceřiným společnostem provozovaným v zemích, které mají podepsány úmluvy o zdanění s Kyprem.
 
Výhody kyperských finančních společností jsou tyto:
 
Příjmy z úroků
Příjmy z úroků dosažené finančními společnostmi se považují za příjem z běžné činnosti, a jako takové jsou předmětem daně z příjmu právnických osob, po odečtení splatného úroku.
 
To znamená, že nevelký čistý příjem z úroků bude na Kypru zdaněn sazbou 10 %.
 
Vyplacené dividendy
Neuplatňuje se srážková daň z dividend vyplacených akcionářům kyperských společností sídlícím/trvale žijícím mimo Kypr.

Úroky
Neuplatňuje se srážková daň z úroků placených kyperskou společností věřitelům sídlícím mimo Kypr.
 
Příjmy ve formě úroků
Kypr má uzavřeny smlouvy s více než čtyřiceti zeměmi celého světa. Kyperské příjmy z úroků využívají výhod nízkých srážkových daní uplatňovaných v zemích, které uzavřely daňové smlouvy s Kyprem.

Úroky platí Kypru například Rusko, Ukrajina, Rakousko, Irsko, Norsko a JAR, s nulovou srážkovou daní.
 
 
 


SPOLEČNOSTI ZABÝVAJÍCÍ SE OBCHODOVÁNÍM S CENNÝMI PAPÍRY
 

Kypr nabízí výhodný daňový systém pro mezinárodní obchodní společnosti, které se zabývají obchodem s cennými papíry na globální úrovni.
 
Výhody kyperské mezinárodní obchodní společnosti, využívané pro nákup a prodej cenných papírů (např. dluhopisů či globálních akcií, které mohou i nemusejí být obchodovatelné na burze), jsou tyto:
 
Zisk z prodeje cenných papírů
Zisky dosažené kyperskou mezinárodní obchodní společností ve vztahu k prodeji akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů, jsou osvobozeny od daně.
Jedinou výjimkou, kdy se uplatní zdanění sazbou 20 %, jsou případy, kdy zisk plyne z prodeje akcií v jistých společnostech, které vlastní na Kypru nemovitosti.
 

Vyplacené dividendy
Neuplatňuje se srážková daň z dividend vyplacených akcionářům kyperských společností sídlícím/trvale žijícím mimo Kypr.

Srážková daň

U plateb mimo Kypr se neuplatňuje srážková daň.


 
 
SPOLEČNOSTI SPRAVUJÍCÍ LICENČNÍ POPLATKY

Licenční poplatky jsou platby nebo provize uskutečněné jedním subjektem ve prospěch dalšího subjektu, a to v souvislosti s užitím duševního vlastnictví, např.:
 

 
Mnoho mezinárodních společností má vývoj a udělování licencí k duševnímu vlastnictví jakožto jednu z hlavních činností. Licence mohou být udělovány třetím stranám i přidruženým subjektům. Adekvátní vlastnická struktura ve vztahu k duševnímu vlastnictví a adresné příjmy z licenčních poplatků mohou vést k nemalým daňovým výhodám.
 
Výhody práv garantovaných kyperskou mezinárodní obchodní společností ve vztahu k využití patentu, ochranné známky či inovace mimo Kypr, jsou následující:
 
Příjmy z licenčních poplatků
Příjem z licenčních poplatků kyperské mezinárodní obchodní společnosti je předmětem daně z příjmu právnických osob v sazbě 10 %, po odečtení uznatelných výdajů, včetně zaplacených licenčních poplatků. To znamená, že nevysoká marže na čistém příjmu z licenčních poplatků bude na Kypru daněna sazbou 10 %.
 
Veškeré srážkové daně ve vztahu k licenčním poplatkům přijatým kyperskou společností, mohou být odečteny od daně z příjmu právnických osob splatné na Kypru.
 
Zaplacené licenční poplatky
V případě, že kyperské mezinárodní obchodní společnosti jsou udělena licenční práva k využití patentu, ochranné známky či inovace mimo Kypr, neuplatňuje se vůči těmto licenčním poplatků, hrazeným touto kyperskou společností žádné srážkové daně.
 
Vyplacené dividendy
Neuplatňuje se srážková daň z dividend vyplacených akcionářům kyperských společností sídlícím/trvale žijícím mimo Kypr.
 
Úroky
Neuplatňuje se srážková daň z úroků placených kyperskou společností věřitelům sídlícím mimo Kypr.
 
Příjmy ve formě licenčních poplatků
Kypr má uzavřeny smlouvy s více než čtyřiceti zeměmi celého světa. Příjmy z licenčních poplatků na straně kyperských společností využívají výhod nízkých srážkových daní uplatňovaných v zemích, které uzavřely daňové smlouvy s Kyprem.
Licenční poplatky platí Kypru například Rusko, Ukrajina, Rakousko, Belgie, Dánsko, Maďarsko, Itálie, Norsko, JAR, USA a Švédsko s nulovou srážkovou daní, dále Irsko a Řecko s pětiprocentními licenčními poplatky na filmy a Francie, Německo a Velká Británie s pětiprocentními poplatky na filmy a TV produkci.

 


REALITNÍ SPOLEČNOSTI

 
V některých jurisdikcích platí, že využití mezinárodní obchodní společnosti vlastnící nemovitý majetek snižuje (až na nulu) výši daně z kapitálových výnosů, dědické daně či daně z příjmů.
 
Například, pokud kyperská mezinárodní obchodní společnost, jejímž beneficientem je britský nerezident, zakoupí nemovitost ve Velké Británii za účelem investice a tato nemovitost je později prodána třetí osobě, kapitálový výnos z této transakce nebude předmětem britské daně z kapitálových výnosů.
 
Výhody kyperské nerezidentní společnosti jsou tyto:
 
Daň z kapitálových výnosů
Výnosy z nakládání s nemovitým majetkem nacházejícím se mimo Kypr, včetně výnosu z prodeje akcií ve společnostech, které tyto nemovitosti vlastní, jsou osvobozeny od kyperské daně z kapitálových výnosů.
 
Vyplacené dividendy
Neuplatňuje se srážková daň z dividend vyplacených akcionářům kyperských společností sídlícím/trvale žijícím mimo Kypr.BRITSKÉ NEREZIDENTNÍ SPOLEČNOSTI

 
Společnost vedená v obchodním rejstříku jiné země je považována za daňového rezidenta na Kypru, je-li řízena a kontrolována na území Kypru. Zahraniční společnost, která je „řízena a kontrolována na území Kypru“, musí mít většinu ředitelů z řad rezidentů Kypru a její zasedání představenstva se musejí konat na Kypru.
 
Společnost zapsaná v britském obchodním rejstříku, která je řízena a kontrolována na území Kypru a která má obchodní aktivity mimo Velkou Británii, nebude platit daně ve Velké Británii, nýbrž bude považována za kyperského daňového rezidenta.
 
Příslušná britská společnost bude zapsána v kyperském obchodním rejstříku coby zahraniční společnost. U daňových úřadů pak bude vedena jako kyperský daňový rezident.
 
Výhody společnosti registrované ve Velké Británii, která není rezidentem, jsou tyto:
 
Daň z příjmu právnických osob
Zisk britského nerezidenta řízeného a kontrolováno na území Kypru budou předmětem daně v sazbě 10 %, což je nejnižší sazba daně z příjmu právnických osob z celé EU.
 
Reputace
Využijte reputace, která provází britské společnosti.
 
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
Kypr má uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než čtyřiceti zeměmi celého světa. Ve Velké Británii registrovaná nerezidentní společnost řízená a kontrolovaná na území Kypru může využívat výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Kyprem.
 
 


KYPERSKÉ NEREZIDENTNÍ SPOLEČNOSTI

 
Společnost vedená v kyperském obchodním rejstříku jiné země není považována za daňového rezidenta na Kypru, není-li řízena a kontrolována na území Kypru. Kyperská společnost, která není „řízena a kontrolována na území Kypru“, má většinu ředitelů z řad nerezidentů Kypru a její zasedání představenstva se musejí konat mimo Kypr.
 
Společnosti zapsané v kyperském obchodním rejstříku, které ale nejsou daňovými rezidenty, nejsou daňovými subjekty, ledaže by měly na Kypru trvalou pobočku anebo příjmy z pronájmu kyperských nemovitostí anebo zisky z prodeje kyperských nemovitostí.
 
Výhody kyperské nerezidentní společnosti jsou tyto:
 
Zisky z obchodní činnosti
Kyperská nerezidentní společnost může realizovat prodej a nákup po celém světě a zisky budou osvobozeny od daně (tj. nulová daň na Kypru).
 
Příjem z úroků
Příjmy z úroků z vkladů v kyperských bankách není předmětem žádných srážek ani daní.
 
Registrace k DPH
Registrace plátce DPH na Kypru, jakožto členské zemi EU.

Vyplacené dividendy
Neuplatňuje se srážková daň z dividend vyplacených akcionářům kyperských společností sídlícím/trvale žijícím mimo Kypr

Úroky
Neuplatňuje se srážková daň z úroků placených kyperskou společností věřitelům sídlícím mimo Kypr.
 
Nerezident (na Kypru) nemůže využívat výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Kyprem.


 

Zprostředováváme založení bankovních účtů a on-line platebních bran pro právnické osoby u těchto finančních ústavů:

Mapa stránek | Podmínky používání stránek | Prohlášení o ochraně dat
Copyright zakladanispolecnostinakypru.cz © 2011-2016
Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastník.Advokátní kancelář Brno | ARNET JB s.r.o. | Astra účetnictví | Doporučujeme.net | DŮM a Vybavení | Ekonomikon.cz | Fitness Plzeň | Goog.cz | Inzerce zdarma | JakNaWeb.com | Katalog 1x.cz | Katalog-odkazů.cz | Levné sídlo pro firmy | LUXO koupelny | Nejlepší vtipy na Vtipy o.xf.cz | Server hosting | Seznam českých a slovenských internetových stránek | Sidlo | Spalovače tuku | Účetnictví, daně, mzdy | Virtualni kancelare Praha | Worldtax.eu | www.ukazatel.cz | www.waudit.cz | zebricek.cz | ostatn? partne?i >>